Çyra önümlerini öndürmekde we ösdürmekde 15 ýyllyk tejribe

Kompaniýa, 15 ýyldan gowrak professional yşyklandyryş pudagyny öndürmek we ösdürmek tejribesi, hyzmatdaşlarymyzyň netijeliligini üpjün etmek we ýokarlandyrmak üçin täze pikirleriň iş ýeriniň täsiri bilen döredildi. Garaşsyz sergi zaly we önümçilik ussahanasy we gurnama ussahanasy bilen enjamlaşdyrylan Müşderilerimize gowy önüm hyzmatyny bermek üçin doly önümçilik enjamlary.

Dürli stil bilen özleşdirilen önümler

Öndüriji we lomaý üpjün ediji hökmünde XINSANXING, öndürilip we öndürilip bilinjek önümlerimiziň köpdügini aňladýar.Önümlerimiz, tebigy materiallardan ýasalan bezeg çyralaryndan başlap, dizaýn meýillerine we meşhurlygyna esaslanýan has giň stillere çenli.Gerekli köp dürli önümleri saýlap bilersiňiz we olary dizaýn we öndürip bilersiňiz.Ora-da yşyklandyryş ideýalaryňyz barada bize aýdyp bilersiňiz we dizaýn hünärmenlerimiziň pikirleriňizi durmuşa geçirmäge kömek etjek ajaýyp pikirleri bar.Diňe soraň we ýasama we ýöriteleşdirilen dizaýn maslahat berişini öz içine alýan hyzmatlaryň doly toplumyny hödürlemekden elmydama hoşal bolarys.

Biz hakda

Huizhou Xinsanxing Lighting Co., Ltd., Huizhou Zhongkai milli ýokary tehnologiýa zolagynda 2007-nji ýylda döredildi.Indi ýöriteleşýäristebigy material yşyklandyryş.
Döredilişiň başynda kölegeleriň ösüşine we önümçiligine ünsi jemledik we içerde yşyklandyryş öndürmek üçin 2015-nji ýylda önümçilik liniýasyny giňeltdik.Soňra 2019-njy ýylda milli “ýaşyl suw we ýaşyl daglar, altyn kümüş dagdyr” düşünjesine jogap edip, bambuk, rattan ýaly tebigy materiallaryň önümçiligine ünsi jemlemek üçin önümiň ugruna düşünýäris. agaç, ot, ösümlik kenep we ş.m.
3 ýyl gözlegden soň zawodymyz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Afrika we käbir Aziýa ýurtlaryna eksport edilýän tebigy material yşyklandyryş önümleriniň dürli kategoriýalaryny öndürdi we öndürdi.Netijede, daşary ýurtly müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandy.10 ýylyň dowamynda yzygiderli ösüş belli bir esasy bäsdeşlik ukybymyzy ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Indi öz önümçilik bazamyz, dizaýn toparymyz we patentlenen önümlerimiz bar.Çyra dizaýny, nusga ýasamak ýaly hyzmatlary berip bileris,OEM / ODM gaýtadan işlemekwe önümçilik.Uly marketing we PR hyzmatdaşlygy barada hemişe pikir alyşmaga taýýardyrys.

Köpräk oka

Tebigy material yşyklandyryşyň hünär taýdan öndürilmegi / dizaýny

“XINSANXING” tebigy we täze yşyklandyryş usulyny döretmek üçin tebigy we ekologiýa taýdan arassa materiallardan peýdalanyp, yşyklandyryş enjamlaryny ygtybarly sazlamak we öndürmek ukybyna eýe bolup, ýaşyl ösüşe ygrarlydyr.Özboluşly ýaşyl yşyklandyryjy öndüriji bolmak biziň islegimizdir we yşyklandyryş önümlerimizi has ygtybarly görnüşde öndürmek we eltip bermek üçin tebigy we ekologiýa taýdan arassa materiallardan peýdalanmak üçin elimizden gelenini edýäris.Highokary hilli tebigy materiallara esaslanýan yşyklandyryş önümlerinden we adaty çözgütlerden başga-da, beýleki yşyklandyryş önümlerini lomaý, üpjün edýäris we öndürýäris.Uglerod aýak yzyňyzy azaltmagyň usuly.Ekologiýa taýdan arassa dostlarymyz tarapyndan taýýarlanan we öndürilen tebigy materiallara esaslanýan lampalary gözden geçiriň!

Habarlar

Iň soňky tendensiýalar, maslahatlar, maslahat we ylham üçin blogymyzy gözden geçiriň.

Hil kepillendirilýär

XINSANXING, ISO9001 zawody we BSCI şahadatnamalaryny, CEewropa bazaryna isleg üçin CE we RoHS önüm şahadatnamalaryny we Demirgazyk Amerikanyň bazar islegi üçin ETL önüm şahadatnamalaryny aldy.Ylmy hil dolandyryş ulgamy we täze we dürli görnüşler bilen bäsdeşlik bahalary we hil hyzmatlary müşderilerimiziň goldawyny we tassyklamasyny gazandy.