Biz hakda

“Xinsanxing Lighting Company” 2007-nji ýylda Huizhou Zhongkai milli ýokary tehnologiýa zolagynda ýerleşýär.Indi tebigy material yşyklandyryşda ýöriteleşýäris.
Döredilişiň başynda kölegeleriň ösüşine we önümçiligine ünsi jemledik we içerde yşyklandyryş öndürmek üçin 2015-nji ýylda önümçilik liniýasyny giňeltdik.Soňra 2019-njy ýylda milli "ýaşyl suw we ýaşyl daglar, altyn kümüş dag" daşky gurşawy goramak düşünjesine jogap hökmünde bambuk, rattan ýaly tebigy materiallaryň önümçiligine ünsi jemlemek üçin önümiň ugruna düşünýäris. agaç, ot, ösümlik kenep we ş.m.
3 ýyl gözlegden soň zawodymyz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Afrika we käbir Aziýa ýurtlaryna eksport edilýän tebigy material yşyklandyryş önümleriniň dürli kategoriýalaryny öndürdi we öndürdi.Netijede, daşary ýurtly müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandy.10 ýylyň dowamynda yzygiderli ösüş belli bir esasy bäsdeşlik ukybymyzy ýokarlandyrmaga kömek edýär.

画板 1

Kwalifikasiýa

Xinsanxing hiliň ähmiýetine düşünýär.Kompaniýa BSCI, ISO9001, Sedex, EU CE we beýleki şahadatnamalardan geçdi.amfori ID: 156-025811-000

ETL_BSCI factory inspection

Korporatiw medeniýet

Kompaniýanyň missiýasy: Konweri iteklemek, ýol görkezmek.
Kompaniýanyň görüşi: Iň oňat hilli önümler dünýäniň her künjegine ýagty bolsun
Kompaniýa Tenet: Hil müşderileri ýeňýär, bitewilik bazary ýeňýär

Kompaniýanyň esasy gymmatlyklary

[Häsiýet]: Bütewilik we dogruçyllyk, öz-özüňi terbiýelemek we yhlas etmek

[Jogapkärçilik] my Hemme zat elim bilen ediler;wagtynda ýüze çykarmak we meseläni çözmek

[Pragmatiki]: Pragmatiki, berk we täsirli;Diňe teklip tapsaňyz, bahana däl-de, ýol tapyň

[Höwes]: Işi söýmek, kynçylyklary kynlaşdyrmak, özüňi gowulaşdyrmak

[Beyond]: Öwrenmek, paýlaşmak, täzelik;özüňden daşda, iň gowusy ýok, diňe gowusy

 

画板 1 拷贝

Önüm öndürmek

Döwrebap yşyklandyryş dizaýnynda yşyklandyryş diňe bir adamlaryň durmuş funksiýasyny we fiziologiki funksiýasyny kanagatlandyrmak üçin oňat yşyklandyryş gurşawyny üpjün edip bilmän, eýsem daşky gurşawy çeper taýdan gaýtadan işlemek, ýapyk gurşawy owadanlaşdyrmak, giňişlik effektini gowulandyrmak, ýagtylygyň täsir ediji güýjüni hem ulanyp biler. adamlaryň ünsüni özüne çekýän atmosfera we keýp.Bazaryň diwersifikasiýa islegini kanagatlandyrmak üçin häzirki zaman minimalist, Amerikan retro we tebigy sungat ýaly dürli görnüşli yşyklandyryş önümlerini döretmäge borçlanýarys.Önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Afrika we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär we täze we dürli görnüşli, bäsdeşlik bahalary we ajaýyp hyzmatlar bilen daşary ýurtly müşderileriň goldawyny we tassyklamasyny gazandy.

Biziň hyzmatymyz

Xinsanxing, adaty yşyklandyryş üçin ýokary derejeli, hünärli önümleri öwrenmäge we öndürmäge borçlanýar.1600 inedördül metr önümçilik bazasy bar, garaşsyz önümçilik we gurnama zawody, 100-den gowrak işgäri öý yşyklandyryşyny, ýapyk bezeg çyralaryny, gün çyralaryny, bag çyralaryny, açyk yşyklandyryşlary, tebigy material dokalan çyralary öz içine alýan doly önüm çyzygyny döretdi. .

1. OEM / ODM kabul edildi, Müşderileriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyryň

2. Az mukdarda nusga tertibi kabul ederliklidir

3. qualityokary hilli, bäsdeşlik bahasy, çalt eltip bermek, iň gowy hyzmat, giň saýlaw

4. Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly soragyňyza 24 sagatda jogap berler.

5. Englishhli soraglaryňyza iňlis dilinde erkin jogap bermek üçin ökde we tejribeli işgärler

6. On ýyldan gowrak tejribesi bolan ýokary derejeli tehniki hünärmen we dolandyryş adamlary topary.

7. finishedhli taýýar lampalarymyzyň 100% -i QC işgärlerimiz ibermezden ozal synagdan geçiriler.